Formació per a Professionals

CFGS


Cicle Formatiu de Grau SuperiorLa nostra escola de teatre patrocina el Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral de La Casona, reconegut i aprovat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. El títol de tècnic superior en tècniques d’actuació del Centre té com a finalitat formar ACTORS i donar-los les eines necessàries per a saber i conèixer la professió.

PLA D’ESTUDIS

MÒDULS PROFESSIONALS

PLA D’ESTUDIS

Aquest títol consta d’un total de 2.000 hores de les quals 166h són de pràctiques professionals en empreses teatrals.

MÒDULS PROFESSIONALS

El pla d’estudis contempla 10 mòduls professionals amb classes presencials pràctiques de tècniques d’interpretació, de tècniques de moviment i tècniques de dicció, veu i cant. La pràctica escènica constitueix l’objectiu principal de la formació actoral amb presentacions teatrals amb públic i pràctiques en empreses del sector.

MP1 Tècniques d'interpretació
MP2Tècniques de moviment
MP3 Tècniques de veu i cant
MP4 Entrenament d'activitats comunicatives
MP5 Activitats de dinamització
MP6 Pràctica escènica
MP7 Formació i orientació laboral
MP8 Projecte Integrat
MP9 Pràctica en empreses
MP10 Lliure disposició

Durant els dos cursos s’adquireixen bases sòlides per arribar a ser actors/actrius professionals treballant en conjunt les tècniques interpretatives basades en Lecoq i coneixent diferents disciplines per a poder assentar les eines necessàries per a actuar.
Es prepara el cos i la veu perquè el conjunt sigui un actor/actriu complert.
S’imparteixen classes de totes aquelles matèries que ens semblen indispensables i necessàries per després poder-se moure en l’àmbit laboral.
L’aprenentatge va acompanyat d’avaluacions continuades i d’objectius que l’alumne ha d’aconseguir per superar els cursos.
D’aquest Cicle Formatiu de la Casona en sortiran actors de teatre, cinema i televisió.

PRIMER CURS

S’estableixen les bases de la tècnica teatral a través de l’entrenament actoral i la disciplina del treball de l’actor. Se l’introdueix dins el joc teatral, les improvisacions, la màscara i la construcción del personatge i la concentració. Es treballa de forma que cada alumne vagi trobant el seu actor i les seves eines. És un curs de descobriment propi. Taller de mostra de les improvisacions.

SEGON CURS

El segon curs segueix ampliant les tècniques i introdueix les escenes i el text. La comprensió, el text i el subtext i la posada en peu. De la taula de treball a la posada en escena passant pels personatges. Entrenament actoral de veu i cos i técnica de l’actor propis d’un segon nivell. Es fa un taller de creació propia on l’alumne mostra els coneixements del curs.

TERCER CURS

El tercer curs consolida tot el que s’ha après, es fa una neteja de les tècniques. Entrenament i escalfament a un nivell superior de totes les disciplines. Taller final de Cicle.

MATÍ: Impartit en 3 anys. Horari: 10h a 14h.
Preu Curs anual: 3.840€
Pagament fraccionat trimestral 1.280€ trimestre. Consulta altres formes de pagament.


ASSIGNATURES

ASSIGNATURES: (Pot variar alguna)
Tècnica Lecoq
Interpretació
Jazz
Teatre Dansa
Cant
Veu
Dinamitzador teatral/Animació
Escenes
Normativa legal
Oratòria
Màscara neutra
Lectura dramatitzada
Monòlegs
L'actor i la càmera
Monogràfics (manipulació objectes, clown, maquillatge)
Material curricular
Projecte individual
Interpretació de cançons
Taller
Pràctiques en empreses

CFGS

PROFESSORAT

Comptem amb un professorat professional amb anys d'experiència  • Professorat CFGS

    Eva Losada, Marta Montiel, Elies Barberà, Montserrat Roig, Maria Casellas, Alfons Bermejo, Eudald Ferré, Àngel Amazares, Jordi Gràcia, AADPC, Àngel Bonora, Vanessa Segura, Enric Cambray, Esteve Rovira, Daniel Sesé, Montse Tolosa, Jordi Bertran, Pau Cirer, Claret Papiol

Interpretació
55%
Cos
20%
Veu
20%
Altres 5%

Prova d'accés

APUNTA'T A LA PROVA


Les proves d'accés es fan en dues convocatòries al Juny i al setembre.
Material que haureu de portar: Roba còmoda i text que és donarà el dia que s'entregui l'inscripció a la prova.

DATES DE LES PROVES D'ACCÈS AL CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR EN TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL.

JUNY PRIMERA CONVOCATÒRIA 2019 -

21 de Juny a les 10h


SETEMBRE 2a CONVOCATÒRIA 2019 -

16 de setembre a les 12h


6 d’Abril al 5 de Juny: inscripcions a la prova específica d’accés.
7 de Juny: Llistat provisional d'admesos i exclosos per fer la prova
Del 10 al 13 de juny: període de reclamacions.
14 de juny: llista definitiva d’admesos a la prova.
21 de Juny: Matí i tarda PROVA.
2 de Juliol: Llistat provisional de les qualificacions.
Del 2 al 5de Juliol: Reclamacions.
8 de Juliol: Resultats definitius
Del 8 de Juliol al 27 de Juliol: Matriculació
SETEMBRE 9 de Juliol al 5 de Setembre: inscripcions a la prova específica d’accés.
6 de Setembre: Llistat provisional d'admesos i exclosos per fer la prova
9 Setembre: reclamacions.
10 Setembre: Llista definitiva d' admesos i exclosos per fer la prova
16 de Setembre: 12h Matí PROVA.
17 de Setembre: Llistat provisional de les qualificacions
18 de Setembre: Reclamacions
20 de Setembre: Resultats definitius
A partir del 20: Matriculació

Inscripció a les proves
La inscripció a les proves quedarà oberta fins a una setmana abans de les mateixes. Posteriorment, consulteu al telèfon d’informació.

Cal aportar la documentació següent:
- Fotocòpia document acreditatiu d’haver superat el batxillerat; o estudis equivalents
- 1 Foto color carnet
- Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport o NIE
- Pagament de la taxa d'inscripció
- Sol·licitud d’inscripció.
Per a més informació, ens pots telefonar a 619 50 81 71 o enviar un mail a info@estudisteatre.barcelona

Criteris d'avaluació - rúbriques.
La prova té en compte:
Les aptituds físiques pel que fa a:
La consciència corporal
La col.locació en l’espai
La coordinació i precisió en els moviments
La resposta a les consignes
La reacció a les indicacions.

Les aptituds vocals pel que fa a:
L’articulació i pronúncia d’un text proposat
La modulació, el volum i la tessitura de la veu
Comprensió i expressió de les intencions d’un text
La reacció a les indicacions proposades
En el cas de prova de música, la interpretació de la partitura amb afinació, ritme, dicció i expressivitat.

Les aptituds interpretatives pel que fa a:
La concentració
L’expressivitat i la coherència amb la proposta.
La improvisació (en situacions individuals i/o grupals)
El joc dramàtic en situacions grupals
L’actitud constructiva i d’escolta en situacions grupals
La reacció a les indicacions proposades.

Característiques de les proves
L'objectiu de la prova d'accés és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir als ensenyaments en Tècniques d’Actuació Teatral.
Es divideixen en dues parts:
Exercici individual: l'aspirant ha de memoritzar un monòleg, que se li lliurarà en el centre el dia de la inscripció, per poder-hi treballar durant la prova.
Exercici de grup: es treballarà en grup exercicis físics i de moviment, exercicis de veu i d’improvisacions proposats per la comissió avaluadora en el mateix moment de l’exercici.
Criteris generals d'avaluació:
Qualificació Interpretació: 40% nota final
Qualificació Veu. 30% nota final
Qualificació Cos: 30% nota final
Per tal de determinar les persones admeses al CFGS, s'estableix el criteri d'ordre Matriculació
Un cop superada la prova d’accés, l’estudiant es podrà matricular al centre.